California/Vegas Travel

Spring break 2019 San Francisco to Vegas to Anaheim to LA to Santa Monica back to San Francisco